Aanmelding en instroom

Wanneer uw kind 4 jaar wordt is uw kind welkom bij ons in groep 1.

Ouders die zich oriënteren op een basisschool voor hun kind, zijn van harte welkom voor een vrijblijvend gesprek en rondleiding bij ons op het kindcentrum. Indien u uw kind wilt aanmelden kan het aanmeldingsformulier op het Koraal worden opgehaald of op verzoek toegestuurd worden.

De eerste schooldag van de vierjarige kleuter is de dag na zijn verjaardag. Voor uw kind vier jaar wordt, mag het twee dagdelen komen wennen. De leerkracht neemt contact met u op om een afspraak te maken.

Wanneer u door verhuizing of andere redenen uw kind wilt aanmelden is er uiteraard altijd de gelegenheid om kennis te maken met ons kindcentrum en een dag mee te draaien in de nieuwe klas.

Schooltijden

Groep 1 en 2

Dag Ochtend Middag
Maandag 08.30 – 12.00 uur 12.45 – 14.45 uur
Dinsdag 08.30 – 12.00 uur 12.45 – 14.45 uur
Woensdag 08.30 – 12.30 uur
Donderdag 08.30 – 12.00 uur 12.45 – 14.45 uur
Vrijdag geen school

Groep 3 t/m 8

Dag Ochtend Middag
Maandag 08.30 – 12.00 uur 12.45 – 14.45 uur
Dinsdag 08.30 – 12.00 uur 12.45 – 14.45 uur
Woensdag 08.30 – 12.30 uur
Donderdag 08.30 – 12.00 uur 12.45 – 14.45 uur
Vrijdag 08.30 – 12.00 uur 12.45 – 14.45 uur

Vakantierooster

Seizoen 2022/2023

Herfstvakantie 23 oktober 2023 – 27 oktober 2023
Vrijdagmiddag voor de kerstvakantie v.a. 12.00 uur 22 december 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 – 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 februari 2024 – 23februari 2024
Goede Vrijdag 29 maart 2024
Tweede Paasdag 1 april 2024
Meivakantie 29 april 2024 – 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag 20 mei 2024
Laatste vrijdag voor de zomervakantie hele dag vrij 19 juli 2024
Zomervakantie Vanaf 22 juli 2024

De studiedagen voor alle groepen:
– 1 nov. 2023 (woensdag)
– 26 febr. 2024 (maandag na de voorjaarsvakantie)
– 21 mei 2024 (dinsdag na tweede pinksterdag)
– 5 juli 2024 (vrijdag)

Extra studiedagen alleen voor de groepen 1-3:
– 6 december 2023 (woensdag)
– 7 februari 2024 (woensdag)

Om uit te printen:  Vakantierooster en studiedagen 20232024

Privacystatement basisschool het Koraal

Kindcentrum het Koraal vindt privacy belangrijk. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens van leerlingen, ouders en medewerkers. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Op de website van Florion (www.florion.nl) kunt u hier meer informatie over terugvinden. Zorgvuldig omgaan met privacy betekent dat wij:

 •  duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vooraf vragen om uitdrukkelijke toestemming om de persoonsgegevens van betrokkenen te verwerken in gevallen dat toestemming vereist is;
 • kunnen aantonen dat er ook in andere gevallen een wettelijke grondslag voor de verwerking is;
 • de gegevens van betrokkenen niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om goed onderwijs te kunnen bieden of dat er een wettelijke verplichting is;
 • wanneer wij persoonsgegevens van betrokkenen delen, afspraken maken (verwerkersovereenkomst) over het gebruik van deze gegevens;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dit ook eisen van de partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • geheimhouding vragen van medewerkers die met persoonsgegevens werken en ook eisen dat zij zorgvuldig met de persoonsgegevens omgaan;
 • bijhouden in een dataverwerkingsregister welke structurele geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens wij doen;
 • gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is of wettelijk mag;
 • een meldpunt hebben voor datalekken en een procedure om schade in voorkomende gevallen te beperken.
 • een FG (functionaris gegevensbescherming) hebben aangesteld welke verantwoordelijk is voor de controle op uitvoering van het privacybeleid.
 • de rechten van betrokkenen respecteren om op het verzoek van betrokkene inzage te bieden in de verzamelde gegevens, de gegevens te corrigeren wanneer deze niet kloppen of het verwijderen van de gegevens. Dit alles alleen wanneer dit niet in strijd is met de wet.

Contact opnemen naar aanleiding van dit privacystatement, of bij algemene vragen met betrekking tot privacy kan via privacy@florion.nl.

FG (Functionaris Gegevensbescherming)

De FG van de Florion scholengroep is dhr. L. Zegers. Hij is bereikbaar via lars@privacyopschool.nl en in geval van nood op telefoonnummer 06-48080297
Het FG-registratienummer is FG006011.

Datalek melden? Neem zo spoedig mogelijk (24/7) contact op met leidinggevende, schooldirecteur of met de FG via lars@privacyopschool.nl

Absentie / Verlof

Absentie
Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet op school kan komen, willen wij dit graag zo snel mogelijk weten. U kunt hiervoor tussen 8.00 uur en 8.30 uur naar school bellen of een Parro-bericht naar de groepsleerkracht sturen.

Verlof
In de volgende omstandigheden kan uw kind toestemming krijgen voor verlof:

 • Het bezoek aan een arts.
 • Het bijwonen van het huwelijk van een familielid in de 1e of 2e graad.
 • Viering van een huwelijksjubileum van familie in de 1e of 2e graad (Jubilea zijn 12,5; 25; 40; 50 en 60 jaar).
 • Ernstige ziekte of overlijden van een familielid (in de 1e of 2e graad).
 • Verhuizing van het gezin.

Verlof moet u minimaal een week van tevoren aanvragen bij onze administratie.
Dit kan per mail: administratie.hetkoraal@florion.nl