Aanmelding en instroom

Uw kind is op onze school ‘het Koraal’ van harte welkom als hij of zij 4 jaar is.

Ouders die zich oriënteren op een basisschool voor hun kind, zijn van harte welkom voor een vrijblijvend gesprek en rondleiding bij ons op school. Indien u uw kind wilt aanmelden kan het aanmeldingsformulier op school worden opgehaald of op verzoek toegestuurd worden.

De eerste schooldag van de vierjarige kleuter is de dag na zijn verjaardag. Voor uw kind vier jaar wordt, mag het twee dagdelen komen wennen. De leerkracht neemt contact met u op om een afspraak te maken.

Wanneer u door verhuizing of andere redenen uw kind wilt aanmelden is er uiteraard altijd de gelegenheid om kennis te maken met de school en een dag mee te draaien in de nieuwe klas.

Schoolgids

Door hiernaast op de afbeelding van de schoolgids te klikken, opent u de ‘digitale schoolgids‘.

Wanneer u deze ‘digitale schoolgids‘ heeft geopend, kunt u die gerust opslaan of uitprinten.
In verband met privacy zijn de adresgegevens van personeelsleden, leerlingen e.a. uit deze ‘digitale’schoolgids‘ weggelaten.

Schooltijden

Groep 1 en 2

Dag Ochtend Middag
Maandag 08.30 – 12.00 uur 12.45 – 14.45 uur
Dinsdag 08.30 – 12.00 uur 12.45 – 14.45 uur
Woensdag 08.30 – 12.30 uur
Donderdag 08.30 – 12.00 uur 12.45 – 14.45 uur
Vrijdag geen school

Groep 3 t/m 8

Dag Ochtend Middag
Maandag 08.30 – 12.00 uur 12.45 – 14.45 uur
Dinsdag 08.30 – 12.00 uur 12.45 – 14.45 uur
Woensdag 08.30 – 12.30 uur
Donderdag 08.30 – 12.00 uur 12.45 – 14.45 uur
Vrijdag 08.30 – 12.00 uur 12.45 – 14.45 uur

Vakantierooster

Seizoen 2021/2022

Data
Eerste schooldag 23 augustus 2021
Herfstvakantie 18 oktober t/m 22 oktober 2021
Laatste vrijdagmiddag 24 december 2021 (vanaf 12:00 uur)
Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie 21 februari t/m 25 februari 2022
Goede Vrijdag 15 april 2022
Tweede Paasdag 18 april 2022
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart 26 en 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag 6 juni 2022
Laatste vrijdagmiddag 15 juli 2022 (vanaf 12:00 uur)
Zomervakantie 18 juli t/m 26 augustus 2022

De extra vrije dagen (studiedagen) van 2021/ 2022 zijn:

Donderdag 14 oktober (alleen grp 1 t/m 3 vrij)
Woensdag 10 november 2021
Maandag 6 december 2021
Woensdag 16 februari 2022
Vrijdag 1 juli 2022

Om uit te printen:  Vakantie en studiedagen_2021-2022

Privacystatement basisschool het Koraal

Basisschool het Koraal vindt privacy belangrijk. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens van leerlingen, ouders en medewerkers. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Op de website van Florion (www.florion.nl) kunt u hier meer informatie over terugvinden. Zorgvuldig omgaan met privacy betekent dat wij:

 •  duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vooraf vragen om uitdrukkelijke toestemming om de persoonsgegevens van betrokkenen te verwerken in gevallen dat toestemming vereist is;
 • kunnen aantonen dat er ook in andere gevallen een wettelijke grondslag voor de verwerking is;
 • de gegevens van betrokkenen niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om goed onderwijs te kunnen bieden of dat er een wettelijke verplichting is;
 • wanneer wij persoonsgegevens van betrokkenen delen, afspraken maken (verwerkersovereenkomst) over het gebruik van deze gegevens;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dit ook eisen van de partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • geheimhouding vragen van medewerkers die met persoonsgegevens werken en ook eisen dat zij zorgvuldig met de persoonsgegevens omgaan;
 • bijhouden in een dataverwerkingsregister welke structurele geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens wij doen;
 • gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is of wettelijk mag;
 • een meldpunt hebben voor datalekken en een procedure om schade in voorkomende gevallen te beperken.
 • een FG (functionaris gegevensbescherming) hebben aangesteld welke verantwoordelijk is voor de controle op uitvoering van het privacybeleid.
 • de rechten van betrokkenen respecteren om op het verzoek van betrokkene inzage te bieden in de verzamelde gegevens, de gegevens te corrigeren wanneer deze niet kloppen of het verwijderen van de gegevens. Dit alles alleen wanneer dit niet in strijd is met de wet.

Contact opnemen naar aanleiding van dit privacystatement, of bij algemene vragen met betrekking tot privacy kan via privacy@florion.nl.

FG (Functionaris Gegevensbescherming)

De FG van de Florion scholengroep is dhr. L. Zegers. Hij is bereikbaar via l.r.zegers@goon.nl en in geval van nood op telefoonnummer 06-40751163
Het FG-registratienummer is FG006011.

Datalek melden? Neem zo spoedig mogelijk (24/7) contact op met leidinggevende, schooldirecteur of met de FG via l.r.zegers@goon.nl

Absentie / Verlof

Absentie
Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet op school kan komen, willen wij dit graag zo snel mogelijk weten. U kunt hiervoor tussen 8.00 uur en 8.30 uur naar school bellen of een Parro-bericht naar de groepsleerkracht sturen.

Verlof
In de volgende omstandigheden kan uw kind toestemming krijgen voor verlof:

 • Het bezoek aan een arts.
 • Het bijwonen van het huwelijk van een familielid in de 1e of 2e graad.
 • Viering van een huwelijksjubileum van familie in de 1e of 2e graad (Jubilea zijn 12,5; 25; 40; 50 en 60 jaar).
 • Ernstige ziekte of overlijden van een familielid (in de 1e of 2e graad).
 • Verhuizing van het gezin.

Verlof moet u minimaal een week van tevoren aanvragen bij onze administratie.
Dit kan per mail: administratie.hetkoraal@florion.nl