Hulp van ouders

We stellen het op prijs als ouders meehelpen om de organisatie van activiteiten zo soepel mogelijk te
laten lopen. Zo kunnen ouders gevraagd worden te helpen bij het lezen in groepjes (leesouders), bij
schoolreisjes, sportdagen, excursies en feestelijkheden. Ook vinden we het fijn als ouders komen
helpen bij het schoonmaken van de school. Op het Koraal hebben wij de volgende werkgroepen;

Ouderwerkgroep
De ouderwerkgroep ondersteunt de school bij diverse activiteiten, zoals bij de viering van de
koningsspelen. Maar ook bij de afscheidsavond van groep 8, de sinterklaasviering en christelijke
vieringen. Bovendien biedt de ouderwerkgroep hulp bij allerlei praktische zaken zoals koffiezetten bij
afsluitingen van projecten.

Schoolschoonmaak
De school wordt elke dag schoongemaakt door een schoonmaakbedrijf. Aanvullend op deze
werkzaamheden is het nodig een aantal keren schoon te maken met hulp van de ouders. Daarom
wordt er vier keer per jaar een schoonmaakavond georganiseerd waarbij ouders helpen. Hiervoor
wordt een rooster gemaakt door de IKC-raad.

Gebedsgroep
Op onze school is er een gebedsgroep. De gebedsgroep bestaat uit een aantal ouders die bij elkaar
komen om te bidden en te danken voor allerlei zaken rond onze school, de kinderen, de ouders en
het team. Ze ontmoeten elkaar elke twee weken in school, de data staan in de kalender. Een ieder
die mee wil bidden en danken, is welkom! Ook is er de mogelijkheid om gebeds- en/ of dankpunten
in te leveren. Dit kan door één van de ouders aan te spreken maar ook door (evt. anoniem) een
briefje in de gebedsbrievenbus te doen. Deze brievenbus kunt u vinden in de gang bij groep 4/5 en is
bedoeld voor ouders maar ook voor de kinderen. Het spreekt vanzelf dat er zorgvuldig om wordt
gegaan met de punten die worden aangedragen.

IKC-raad
Onze IKC-raad bestaat uit een vertegenwoordiging van alle ouders en leerkrachten en pedagogisch
medewerkers in de vorm van vier ouders, twee leerkrachten en twee pedagogisch medewerkers als
vertegenwoordiging van de school. De IKC-raad heeft geen bestuurlijke verantwoordelijkheden, maar
heeft wel een aantal belangrijke taken, zoals: – dienst doen als gesprekspartner en klankbord voor de
directie, het team en de MR. – op de hoogte zijn van wat er leeft bij de ouders, signalen doorgeven op
school. – op een positief kritische manier meedenken over zaken die de school aangaan en daarbij
adviseren naar de directie en/of het bestuur. Ongeveer 7 keer per jaar komt de IKC-raad bij elkaar.
Samen bespreken we allerlei actuele zaken, zodat we op de hoogte zijn van wat er speelt op en rond
de school en opvang. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld het schoolplan, lestijden, het
schoolplein, de schoolgids en de formatie.

Schoolbibliotheek
Ouders helpen ’s ochtends tussen 8.30 en 9.15 uur in onze schoolbibliotheek. Het gaat om boeken
uitlenen en innemen en daarnaast het begeleiden van kinderen bij het uitzoeken van een leuk boek.
Er staan altijd 2 ouders samen in de bibliotheek.

Plein/ tuinonderhoud:
Wij hebben een prachtig mooi schoolplein waar wij heel trots op zijn en waar de kinderen erg fijn op
spelen. Ouders helpen ons om dit schoolplein/ deze tuin mooi te houden.

Luizenpluizen:

Na iedere vakantie worden de haren van de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Meerdere ouders
helpen met het luizenpluizen om zo verspreiding van luizen te voorkomen.

Pr commissie:
Op het Koraal hebben we ook een commissie voor Public Relations, de PR-commissie. Hierin hebben
enkele ouders en leerkrachten zitting. Deze commissie vergadert ongeveer 6 keer per jaar om
plannen te maken ter profilering van de school en vervolgens de uitvoering te coördineren.

TSO commissie:
– Heeft de dagelijkse verantwoordelijkheid voor het overblijfsysteem.
– Controleert het rooster voor opvangkrachten waarbij gestreefd wordt naar continuïteit van
de bezetting.
– Stuurt de opvangkrachten aan.
– Is aanspreekpunt voor ouders, school en opvangkrachten.
– Lost problemen, die gemeld worden, op.
– Voert overleg met leerkrachten bij problemen met kinderen of calamiteiten.
– Houdt de administratie bij.
– Onderneemt actie bij afwezigheid zonder bericht.
– Is verantwoordelijk voor het (spel)materiaal, zorgt ervoor dat er voldoende is en dat dit
onderhouden wordt.

Ouderbijdrage

Wij vragen elk jaar een ouderbijdrage. Deze bijdrage is ervoor om verschillende schoolactiviteiten zoals het schoolreisje, de sportdag, de koningsspelen, de kerstcrea en verschillende vieringen te organiseren. Ook wordt het afscheid van groep 8 met het daarbij behorende kamp, de musical en het afscheidscadeau hiervan betaald. De overheid geeft ons als school hiervoor geen financiële middelen en we beschouwen ze wel als waardevolle evenementen en ervaringen voor de kinderen in hun schoolloopbaan.

De ouderbijdrage is vastgesteld met instemming van de ouders uit de IKC-raad op €65,- voor het eerste kind, €55 voor het tweede kind en €45 voor het derde kind. De bijdrage zullen we in 2 termijnen innen (voorbeeld; gezin met 1 kind betaald twee keer 32,50).
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Dit betekent dat uw kind nooit uitgesloten wordt van een activiteit wanneer u niet betaald.

Verdeling van de ouderbijdrage:

– Oktober: eerste deel ouderbijdrage (vrijwillige bijdrage)
– April: tweede deel ouderbijdrage (vrijwillige bijdrage)