Onze school ontwikkelt zich tot integraal kindcentrum (IKC). Dat betekent dat we toewerken naar het vormen van één organisatie met daarin basisonderwijs, opvang en peuterspeelzaal. Kinderen van 0 tot 13 jaar kunnen dan bij ons terecht om te spelen, te leren en te ontwikkelen. Door één organisatie te vormen gaan school, opvang en peuterspeelzaal intensiever samenwerken. Leerkrachten, onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers behoren dan tot dezelfde organisatie, waardoor vanuit dezelfde visie wordt gewerkt. Naast dat het voor ouders praktisch is, is het ook goed voor de ontwikkeling van de kinderen. Er is meer en betere afstemming als er bijvoorbeeld zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind. Hierdoor kunnen we kinderen meer bieden.

Gezamenlijk gedragen visie
Een integraal kindcentrum is anders dan een brede school. Daarin zijn verschillende scholen, kinderopvang, peuterspeelzaal en aanbieders van aanvullende zorg gevestigd. Het gaat dan vooral om het gezamenlijk gebruiken van de faciliteiten van een gebouw. Bij een integraal kindcentrum is er één organisatie die werkt vanuit dezelfde visie en dezelfde basis. Hierdoor is er voor alle kinderen een doorlopende ontwikkellijn van 0 tot 13 jaar. Het Koraal is de eerste die deze vorm van opvang en onderwijs aanbiedt in gemeente Hoogeveen.

Christelijk onderwijs
Ouders kiezen bewust voor onze school en daarom willen we graag dat de opvang daarop aansluit. Ons complete aanbod past dan ook bij de opvoeding die kinderen thuis krijgen. Vanaf 1 januari 2022 zijn we daarom de samenwerking met christelijke kinderopvangorganisatie KleurRijk gestart. Drie pedagogisch medewerkers zijn vanuit Bijzzzonder naar Kleurrijk gegaan, waardoor het voor kinderen vertrouwd is gebleven.

Van 0 tot 4 jaar
Gedurende het kalenderjaar 2022 wordt de school verbouwd, waardoor de ruimtes praktischer worden ingedeeld. We voldoen dan aan de eisen die worden gesteld aan sanitaire voorzieningen en slaapruimtes om ook de allerjongste kinderen te kunnen opvangen. We verwachten dat ouders vanaf de zomer kinderen vanaf 0 jaar bij ons naar de opvang kunnen brengen. We hebben dan alle faciliteiten, kennis en kunde in huis om kinderen van baby tot de overgang naar de middelbare school optimaal te begeleiden.